Actievoorwaarden: Altijd feest met Diamant – Borrelpakket Actie

Algemeen

Deze actievoorwaarden (hierna: de “actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ‘Altijd feest met Diamant – Borrelpakket Actie. (hierna: de “actie”) die Vandemoortele Europe NV, Nederlandse branche, gevestigd te Zeewolde, Handelsweg 1 (hierna: “de organisator”) organiseert van 01-10-2022 t/m 31-10-2022 (hierna: “actieperiode”).

 1. Indien men deelneemt aan de actie, aanvaardt men de inhoud van dit reglement.
 2. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie aan te passen of te beëindigen indien dat naar haar mening noodzakelijk lijkt. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de actie en/of actievoorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator adviseert daarom de actievoorwaarden regelmatig te bekijken.
 3. De actievoorwaarden zijn online raadpleegbaar op de website: www.diamant.nl/actievoorwaarden-altijd-feest-met-diamant-borrel-pakket-actie
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze actie, kunnen gericht worden aan de klantenservice via 0800-0202567 (werkdagen tussen 09.00 – 12.00) of via klantenservice@vandemoortele.com. Deze vragen en klachten zullen vervolgens zo snel als redelijkerwijze mogelijk opgevolgd worden telefonisch dan wel via e-mail.

Actievoorwaarden

 1. De actie is geldig van 01-10-2022 t/m 31-10-2022 middernacht. In de eerste week van november worden 5 winnaars gekozen, die per post een Tefal friteuse, Borrelhappen, Diamant frituurvet, een borrelplank en bijpassende serveermandjes zullen ontvangen. De winnaars zullen per DM via het sociale medium dat zij gebruiken voor hun deelname of middels email, op de hoogte worden gesteld.
 2. Alleen aan de winnaars wordt door de organisator gevraagd om de volgende gegevens aan de organisator mede te delen: voornaam (voorletters), achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, email, telefoonnummer. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn. Gegevens worden uitsluitend gebruikt om de prijs te overhandigen.
 3. De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan actie georganiseerd door de organisator voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een actie.
 4. De organisator van deze actie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan zijn verloop en/of aan het reglement indien onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de actie zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.
 5. Alle persoonlijke gegevens die de deelnemer aan ons verstrekt voor de deelname aan de actie, worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen in een gegevensbestand.
 6. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig en volgens de toepasselijke wetgeving beheerd. Ze worden verwerkt voor de administratie van de actie en om de deelnemers efficiënt te kunnen informeren over de producten en promoties van de organisator. Daarnaast heeft elke deelnemer het recht op toegang, inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens door de verzending van een e-mail naar het e-mail adres klantenservice@vandemoortele.com of door een brief te sturen naar het adres van de zetel van de organisator zoals hoger aangegeven.
 7. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 8. Deze actie wordt niet door/vanuit Meta georganiseerd, geïnitieerd, goedgekeurd of beheerd.