Voorwaarden – Herken de nieuwe Diamant actie

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ‘Herken de nieuwe Diamant online test’ (hierna: de “actie”) die Vandemoortele Nederland BV, gevestigd te Zeewolde, Handelsweg 1 (hierna: “de organisator”) organiseert van 21-04-2020 t/m 05-05-2020 (hierna: “actieperiode”).
 2. Indien men deelneemt aan de actie, aanvaardt men de inhoud van dit reglement.
 3. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie aan te passen of te beëindigen indien dat naar haar mening noodzakelijk lijkt. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de actie en/of actievoorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator adviseert daarom de actievoorwaarden regelmatig te bekijken.
 4. De actievoorwaarden zijn online raadpleegbaar op de website: www.diamant.nl/herken-de-nieuwe-diamant
 5. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze actie, kunnen gericht worden aan de klantenservice via 0800-0202567 (werkdagen tussen 09.00 – 12.00) of via klantenservice@vandemoortele.com. Deze vragen en klachten zullen vervolgens zo snel als redelijkerwijze mogelijk opgevolgd worden telefonisch dan wel via e-mail.

Actievoorwaarden

 1. De actie is geldig van 21-04-2020 t/m 05-05-2020 middernacht. Op 06-05-2020 wordt een willekeurige winnaar gekozen, die per post een Tefal Oleoclean friteuse zal ontvangen. De winnaar zal per email op de hoogte worden gesteld.
 2. Op het online- deelnameformulier wordt de deelnemer gevraagd om de volgende gegevens aan de organisator mede te delen: voornaam (voorletters), achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, email, telefoonnummer, akkoord op deelnemingsvoorwaarden en toestemming voor het 4 x per jaar versturen van een email met frituurinspiratie. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn. Alleen deelnemers die het deelnameformulier op correcte wijze hebben ingevuld en de in de actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, maken kans op het winnen van een friteuse. Maximaal één deelname per persoon.
 3. De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan actie georganiseerd door de organisator voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een actie.
 4. De organisator van deze actie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan zijn verloop en/of aan het reglement indien onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de actie zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.
 5. Alle persoonlijke gegevens die de deelnemer aan ons verstrekt voor de deelname aan de actie, worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgeslagen in een gegevensbestand.
 6. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig en volgens de toepasselijke wetgeving beheerd. Ze worden verwerkt voor de administratie van de actie en om de deelnemers efficiënt te kunnen informeren over de producten en promoties van de organisator. Door het aankruisen van een lege “tick box” op de actiewebsite gaat de Deelnemer er mee akkoord dat zijn/haar gegevens gebruikt worden voor de uitvoering van de actie van Diamant. Deelnemers kunnen zich via het e-mail adres klantenservice@vandemoortele.com afmelden voor het ontvangen van berichtgeving omtrent deze actie. Daarnaast heeft elke deelnemer het recht op toegang, inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens door de verzending van een e-mail naar het e-mail adres klantenservice@vandemoortele.com of door een brief te sturen naar het adres van de zetel van de organisator zoals hoger aangegeven. Door het aankruisen van een andere lege “tick box” op de actiewebsite gaat de Deelnemer er mee akkoord dat zijn/haar gegevens gebruikt worden voor het versturen van 4 emails per jaar met frituurinpsiratie, naar het opgegeven emailadres. Deelnemers kunnen zich via het e-mail adres klantenservice@vandemoortele.com bij voorbaat daarvoor afmelden. Ook zal elke email een afmeldknop bevatten. De deelnemer heeft het recht op toegang, inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens door de verzending van een e-mail naar het e-mail adres klantenservice@vandemoortele.com of door een brief te sturen naar het adres van de zetel van de organisator zoals hoger aangegeven.
 7. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.